ºÏ×÷Íƹã
³ö·¢Õ¾£º µ½´ïÕ¾£º
²é³µ´Î£º
²é³µÕ¾£º 12306
  • ÄÚÈÝÌáÒª£º¡¡¾Ýº«ÁªÉ籨µÀ£¬º«¹úµÄ´ºÔ˸߷åÒѾ­À´ÁÙ£¬¸÷µØ½»Í¨ÔËÊäѹÁ¦²»¶ÏÅÊÉý¡£29ÈÕ£¬º«¹úÈ«¹ú»ð³µÕ¾¡¢»ú³¡¡¢¸ßËÙ¹«Â··µÏç¿ÍÁ÷¾ù³öÏÖ´ó·ùÔö¼Ó¡£...

  • ¡¡¡¡¾Ýº«ÁªÉ籨µÀ£¬º«¹úµÄ´ºÔ˸߷åÒѾ­À´ÁÙ£¬¸÷µØ½»Í¨ÔËÊäѹÁ¦²»¶ÏÅÊÉý¡£29ÈÕ£¬º«¹úÈ«¹ú»ð³µÕ¾¡¢»ú³¡¡¢¸ßËÙ¹«Â··µÏç¿ÍÁ÷¾ù³öÏÖ´ó·ùÔö¼Ó¡£


    ¡¡¡¡¡¡¡¡±¨µÀ³Æ£¬µ±Ì죬Ê׶ûÕ¾¡¢¸ªÉ½Õ¾µÈº«¹úÈ«¹úÖ÷Òª»ð³µÕ¾µÄ¹ã³¡ÉÏÒÑÂúÊÇÀ­×ÅÐÐÀîÏä¡¢½Å²½´ÒæµÄÂÿ͡£Ä¿Ç°£¬´ÓÊ׶û¿ªÍù¸ªÉ½¡¢¹âÖݵȴó³ÇÊеĻð³µÆ±»ù±¾ÊÛóÀ£¬Ö»Ê£Ï²¿·ÖÎÞ×ùƱ£¬»ð³µÆ±Ô¤ÊÛÂÊ´ïµ½80%ÖÁ90%¡£ÔÚº«¹úÈ«¹ú¿ÍÔËÖÐÐÄÕ¾ºò³µ´óÌüºÍÊÛƱ´óÌüÄÚ£¬µ½´¦¶¼¼·ÂúÁ˳˿͡£´ËÍ⣬º«¹ú½ñÄê´º½ÚÆڼ䴬ÔË¿ÍÔËÁ¿Ô¤¼Æ»á´ïµ½20.5ÍòÈ˴Ρ£


    ¡¡¡¡¡¡¡¡º«¹ú½ðÆÖ»ú³¡ºÍÈÊ´¨»ú³¡ÒѽøÈëÁË¿ÍÁ÷¸ß·å¡£ÈÊ´¨¹ú¼Ê¿Õ¸Û¹«ÉçÔ¤¼Æ29ÈÕÖÁ2ÔÂ2ÈÕÀûÓÃÈÊ´¨»ú³¡µÄ³Ë¿Í½«Ê״γ¬¹ý60Í....£¨µã»÷¡°ÐÂÎÅÀ´Ô´¡±¿ÉÔĶÁÔ­ÎÄ£©


 

 ÐÂÎÅͨѶͶ¸åÓÊÏ䣺news@gaotie.cn £¬QQ£º97681280

  • ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ÐÂÎÅÀ´Ô´´¦ÈçδÌرð±ê×¢¡°À´Ô´£º¸ßÌúÍø¡±£¬¾ùϵתÔØ×Ô¹Ù·½Ã½Ìå»òÆäËûÍøÕ¾£¬°æȨ¹éÔ­´´ÕßËùÓС£±¾Õ¾×ªÔØÖ¼ÔÚʹÐÅÏ¢¸ü¹ã·ºµØ´«²¥ÒÔ¸üºÃµØ·¢»ÓÆä¼ÛÖµ£¬µ«²¢²»´ú±í±¾Õ¾ÍêÈ«ÈÏͬÆä¹Ûµã£¬Çë¶ÁÕ߶ÀÁ¢Ë¼¿¼±æ±ð£¬±¾Õ¾²»³Ðµ£Òò´ËÎIJúÉúµÄÈκÎÔðÈΡ£Èô·¢ÏÖÕ¾ÄÚÓв»ºÏ·¨Âɹ淶»òÇÖȨ֮´¦ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¨webmaster@gaotie.cn£©£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìºËʵ´¦Àí¡£Áí£º±¾Õ¾Ô­´´ÄÚÈÝ»¶Ó­×ªÔØ£¬µ«ÇëÎñ±Ø×¢Ã÷À´Ô´ÓÚ¸ßÌúÍø¡£
¸ßÌú΢ÐÅ 

ר

 

Ìâ

 


ÍÆ

¼ö

ÖйúÌú·×ܹ«Ë¾ ±±¾©Ìú·¾Ö ¹þ¶û±õÌú·¾Ö ÉòÑôÌú·¾Ö Ì«Ô­Ìú·¾Ö ºôºÍºÆÌØÌú·¾Ö Ö£ÖÝÌú·¾Ö Î人Ìú·¾Ö À¼ÖÝÌú·¾Ö À¥Ã÷Ìú·¾Ö
Î÷°²Ìú·¾Ö ¼ÃÄÏÌú·¾Ö ÉϺ£Ìú·¾Ö ÄϲýÌú·¾Ö ¹ãÌú¼¯ÍÅ ÄÏÄþÌú·¾Ö ³É¶¼Ìú·¾Ö Çà²ØÌú·¹«Ë¾ ÎÚ³ľÆëÌú·¾Ö ¹ú¼ÒÌú·¾Ö ÖйúÌú· Ìú·¸Ä¸ï
Öйúº½¿Õ º½°à²éѯ ¹úº½ ÄÏ·½º½¿Õ ¶«·½º½¿Õ Î÷²¿º½¿Õ ÉϺ£º½¿Õ ÉîÛÚº½¿Õ ÏÃÃź½¿Õ ɽÎ÷º½¿Õ º£ÄϺ½¿Õ ɽ¶«º½¿Õ ´ºÇﺽ¿Õ »ªÏĺ½¿Õ ÁªºÏº½¿Õ
Ìì½òº½¿Õ ÖØÇ캽¿Õ ´óÁ¬º½¿Õ ËÄ´¨º½¿Õ ºÓ±±º½¿Õ ¶«±±º½¿Õ ¼ªÏ麽¿Õ лªº½¿Õ ´óлªº½¿Õ ÑÇÖÞº½¿Õ °¢ÁªÇõº½¿Õ мÓƺ½¿Õ ´óº«º½¿Õ
ÃÀÁªº½ ¿¨Ëþ¶ûº½¿Õ ´ïÃÀº½¿Õ º«ÑǺ½¿Õ °Â¿­º½¿Õ ººÉ¯º½¿Õ ÂíÀ´Î÷ÑǺ½¿Õ ÈýÑÇ»ú³¡ ÏÃÃÅ»ú³¡ ÄϾ©»ú³¡ Î÷°²»ú³¡ ÖØÇì»ú³¡ ³É¶¼»ú³¡ º¼ÖÝ»ú³¡ À­Èø»ú³¡
Ê׶¼»ú³¡ ÆÖ¶«»ú³¡ ÄÏÔ·»ú³¡ ¹ãÖÝ»ú³¡ ʯ¼Òׯ»ú³¡ Ö£ÖÝ»ú³¡ Î人»ú³¡ ³¤É³»ú³¡ À¥Ã÷»ú³¡ ºçÇÅ»ú³¡ ÉîÛÚ»ú³¡ ÉòÑô»ú³¡ ´óÁ¬»ú³¡ ³¤´º»ú³¡ ¹þ¶û±õ»ú³¡
»ú³¡ µØÌú ¹«½» ³¤Í¾Æû³µ ¸ßÌúÕ¾ »ð³µÕ¾ ÁгµÍíµã ÁгµÍ£ÔË »ð³µÆ±¸ÄÇ© ÍÅÌåƱ Ô¤ÊÛÆÚ ÊÖ»ú¶©Æ± ѧÉúƱ ºÍгºÅ CRH ³ËÎñÔ± ÍËƱ ÊÛƱʱ¼ä ÓàƱ²éѯ
±±¾©µØÌú ÉϺ£µØÌú ¹ãÖݵØÌú ÉîÛÚµØÌú Ìì½òµØÌú ÖØÇìµØÌú ÄϾ©µØÌú º¼ÖݵØÌú ³É¶¼µØÌú Î÷°²µØÌú À¥Ã÷µØÌú ÉòÑôµØÌú ´óÁ¬µØÌú ËÕÖݵØÌú

 

¸ßÌúʱ¿Ì
¾©»¦¸ßÌúʱ¿Ì±í ¾©½ò³Ç¼Êʱ¿Ì±í Îä¹ã¸ßÌúʱ¿Ì±í Ö£Î÷¸ßÌúʱ¿Ì±í ¸£Ïö¯³µÊ±¿Ì±í ³É¹à¿ìÌú ¹ãÉî¸Û¸ßÌú »¦À¥¸ßÌú ³ÉÓå¸ßÌú »¦ººÈظßÌú Äþº¼ð®¸ßÌú
»¦Äþ¸ßÌúʱ¿Ì±í »¦º¼¸ßÌúʱ¿Ì±í ¾©¹ã¸ßÌúʱ¿Ì±í ¹þ´ó¸ßÌúʱ¿Ì±í Äþº¼¸ßÌúʱ¿Ì±í ¹ãÉî¸ßÌúʱ¿Ì±í ÏÃÉî¸ßÌú ÒËÍò¸ßÌú ººÒ˸ßÌú ¾©¸£¸ßÌú ºÏ¸£¸ßÌú
ÍøÉ϶©Æ±
¾©»¦¸ßÌúÍøÉ϶©Æ± Îä¹ã¸ßÌúÍøÉ϶©Æ± Ö£Î÷¸ßÌúÍøÉ϶©Æ± »¦Äþ¸ßÌúÍøÉ϶©Æ± »¦º¼¸ßÌúÍøÉ϶©Æ± ÓàƱ²éѯ »ð³µÆ±´úÊÛµã ÌؼۻúƱ »ð³µÆ±¶©Æ±¹ÙÍø
»ð³µÆ±ÍøÉ϶©Æ± 12306 Ìú·ÍøÉ϶©Æ± ¶©Æ±µç»° ¸ßÌúƱ ¶¯³µÍøÉ϶©Æ± ѧÉúƱ ¶ùͯƱ ÍÅÌåƱ »ð³µÕ¾¶©Æ±¹ÙÍø ÁгµÊ±¿Ì±í¼°Æ±¼Û²éѯ
³ÇÊÐÏß·
ÎÞÎý ³¤´º Çൺ ´óÁ¬ Ì«Ô­ ºÏ·Ê Äϲý ÄÏÄþ À¥Ã÷ ¹óÑô ÖêÖÞ ºâɽ Ì©°² ÔÀÑô ÖÐɽ ³£ÖÝ ËÞÖÝ ¹þ¶û±õ ʯ¼Òׯ ÎÚ³ľÆë º£¿Ú ÈýÑÇ Ö麣 ¶«Ý¸ ·ðɽ
ÍòÖÝ Ò˲ý Õò½­ ËÞÖÝ Ôæׯ µÂÖÝ ÎÂÖÝ Äþ²¨ ¼ÎÐË ÉòÑô Î÷Äþ À¼ÖÝ ÐìÖÝ ÂåÑô ¾Å½­ ÉÌÇ𠼪ÁÖ °ö²º ¸·Ñô Çú¸· Ïã¸Û ̨Íå À­Èø Òø´¨ ȪÖÝ ÀÈ·» ÌÆɽ
Çػʵº ºôºÍºÆÌØ Ðí²ý ÐÂÏç °²Ñô äðºÓ ÐÅÑô פÂíµê ±£¶¨ ÐĮ̈ ºªµ¦ Óª¿Ú °°É½ ÁÉÑô ÌúÁë ËÄƽ ËÉÔ­ ¾£ÖÝ »´ÄÏ
¹ã¶« ¹ãÎ÷ Õã½­ ¸£½¨ ÔÆÄÏ ¹óÖÝ ½­Î÷ ºÓÄÏ ºÓ±± ɽÎ÷ ÉÂÎ÷ ¸ÊËà н® Çຣ Î÷²Ø ½­ËÕ °²»Õ ºþ±± ºþÄÏ ËÄ´¨ ¼ªÁÖ ÁÉÄþ ÄþÏÄ º£ÄÏ ºÚÁú½­ ÄÚÃɹÅ
À¼ÐÂÌú· ´óÇØÌú· Ö£Íò¸ßÌú µÂÁúÑÌÌú· º¼»Æ¸ßÌú »¦Í¨Ìú· ¾©¾ÅÌú· ÓåÐÂÅ·Ìú· ÉîïÌú· Á¬ÑÎÌú· ½ò±£Ìú· Ö£¿ª³Ç¼ÊÌú· Éò¸§³Ç¼ÊÌú·
ÇàÁ¬Ìú· Äþ°²Ìú· ´¨²ØÌú· ²ý¼ª¸ÓÌú· À¼ÓåÌú· Î÷ÎäÌú· Îä»ÆÌú· ³ÉÃàÀÖÌú· ³É¹ó¸ßÌú Ö£ºÏ¸ßÌú Î÷³É¸ßÌú ä𸷳ǼÊÌú· ÁøÄϳǼÊÌú·
¾©ÕÅÌú· ¼ÃÇàÌú· ·ºÑǸßÌú ÓåÀûÌú· ÒËÍòÌú· ÄþÎ÷Ìú· ¸ÓÉî¸ßÌú ÕÅÌÆÌú· ÒøÎ÷¸ßÌú ½òÇظßÌú ³¤Öê̶³Ç¼ÊÌú ¾©ÌƳǼÊÌú· ¹ãÖé³Ç¼ÊÌú·
ÐìÁ¬¸ßÌú É̺¼¸ßÌú Ö£Óå¸ßÌú ֣̫¸ßÌú Ö£¼Ã¸ßÌú Î÷Óå¸ßÌú ËìÓå¸ßÌú Î÷±¦¸ßÌú Ïæ¹ð¸ßÌú ʯ¼Ã¸ßÌú ºôÕŸßÌú ºÏÄþ¸ßÌú ºÏÎä¸ßÌú º¼¸£Éî¸ßÌú
´ï³ÉÌú· Ì«½¹Ìú· Ö£½¹¸ßÌú ¼ªçõ¸ßÌú ¶î¹þÌú· áéÄþÌú· ´ïÍòÌú· Îä¾ÅÌú· ÓåÏøßÌú ÓåÏæ¸ßÌú Ö£Çà¸ßÌú ³ÉÀ¥Ìú· ³ÉÀ¼Ìú· »³ÉÛºâÌú·
¾ÅÕ¯¹µ Õżҽç Àö½­ ´óÀí Î÷Ë«°æÄÉ Ïã¸ñÀïÀ­ ¹ðÁÖ ÎÚÕò æÄÔ´ »Æɽ ̩ɽ »ªÉ½ ®ɽ ÎäÒÄɽ Çػʵº ¶ëüɽ ÑÓ°² ¶Ø»Í ¶õ¶û¶à˹


博聚网